metropolis logistica
Serveis logístics i industrials

L’objectiu principal dels Centres Especials de Treball és la integració laboral i per tant social de persones amb discapacitat.

Els CET són empreses homologades per la Generalitat de Catalunya que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70 per cent de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. Els CET també són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Un altre dels motius pel qual les empreses contracten un CET és el compliment de la Llei General de la Discapacitat (LGD). És la Llei General (RD 1/2013 de 29 de novembre) dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social que refon i harmonitza l’antiga LISMI.La llei, d’integració social dels minusvàlids, estableix que totes les empreses que tinguin una plantilla superior a 50 treballadors, han de reservar el 2% de la mateixa a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Els objectius de Metropolis Logistica són els següents:

  • Impulsar l’activitat laboral de persones amb discapacitat.
  • Fomentar valors com l’autonomia personal, la igualtat i la diversitat.
  • Avançar en la responsabilitat social per aconseguir augments significatius en la contractació de persones amb discapacitat.
  • Formar i afavorir la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat eliminant prejudicis i estigmes socials associats.