metropolis logistica
Serveis logístics i industrials

Enclavaments laborals

S’entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, anomenada empresa col·laboradora, i un Centre Especial de Treball (CET) per a la realització d’obres o serveis que:

 • Guardin relació directa amb l’activitat principal de l’empresa client.
 • Els treballadors del CET es desplacen temporalment al centre de treball de l’empresa client.
 • La direcció i organització del treball en l’enclavament correspon al CET.

Objectius

 • Afavorir el pas de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.
 • Possibilitar el creixement de l’activitat desenvolupada pels CET.
 • Fomentar el desenvolupament d’una activitat productiva.

Duració

La durada mínima serà de tres mesos i la durada màxima de tres anys i es podrà prorrogar per períodes no inferiors a tres mesos fins a aconseguir la indicada durada màxima.

Característiques

Un mínim del 60% seran treballadors que presentin especials dificultats per a l’accés al mercat ordinari de treball:

 • Discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.
 • Discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
 • Dones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

La resta de treballadors de l’enclavament hauran de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

El 75%, com a mínim, dels treballadors de l’Enclavament haurà de tenir una antiguitat mínima de tres mesos en el CET.

L’enclavament estarà format per almenys 5 treballadors si la plantilla de l’empresa és de 50 o més. Almenys per 3 treballadors si la plantilla és inferior.

Beneficis

 • Subvenció per cada contracte de treball.
 • Bonificació del 100% de les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d’accident de treball i malaltia professional i les quotes de recaptació conjunta durant tota la vigència del contracte.
 • Subvenció per a l’adaptació del lloc de treball i eliminació de barreres i obstacles.
 • Possibilitat de subcontractar activitats principals d’una empresa del mercat ordinari.
 • Millora de la Responsabilitat Social Corporativa
Sol·licitar informació sense compromís