metropolis logistica
Serveis logístics i industrials

Plans de serveis i control logístic

La prestació dels serveis es desenvolupa en 4 nivells d'actuació:
  1. Definició i planificació del servei. A partir dels requeriments i necessitats dels clients es realitza la definició del servei per poder planificar els processos, les tasques i activitats amb els recursos humans, tècnics i tecnològics necessaris per poder dur a terme els mateixos.
  2. Implantació del servei. Posada en marxa de tots els procediments documentats resultants de la planificació del servei així com els plans de formació / capacitació de tot el personal.
  3. Verificació i operativa de servei. Un cop arrencat el servei es procedeix a realitzar els mesuraments i les anàlisis necessàries per a validar que s’estan assolint els objectius marcats tant en els temps definits per les operacions com en el correcte desenvolupament dels diferents processos.
  4. Implementació de les millores productives. En el moment que s’assoleix l’òptim de producció de la corba d’aprenentatge i es dóna per estabilitzada l’operativa, s’inicia el Pla de Millora Contínua que se centrarà en la detecció i eliminació de les ineficiències en els processos.
Els mecanismes de control dels serveis

Un cop superada la corba d’aprenentatge i fixats els objectius del servei, serà imprescindible la implantació d’un sistema d’informació que permeti conèixer en cada moment els factors vitals de l’activitat; això permetrà conèixer l’evolució del servei i avaluar les accions de millora i els nous procediments implantats.

Per a la implantació d’aquest sistema, es seguiran els següents passos:

Procedimentació
Es documenten i analitzen totes les tasques a realitzar en l'activitat, així com els aspectes tècnics d'interès.
Ratis de control
Es consensuen amb el client els ratis de control i els paràmetres d'avaluació de l'activitat.
Quadre de comandament
Reflecteix l'evolució diària dels ratis de control i els paràmetres d'avaluació.
Registres de qualitat i d'accions de millora
Iniciada l'activitat es comença a registrar les incidències de qualitat detectades així com les accions correctores aplicades i les accions de millora que s'implementen en l'activitat.